“Διαβάζω και αλλάζω” εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα!!

Καθιερώνεται και στην Ελλάδα η 23η Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου από τη φετινή χρονιά.

Η 23η Απρι­λίου έχει καθιε­ρω­θεί από την UNESCO  διε­θνώς  ως Παγκό­σμια Ημέρα Βιβλίου, αφιε­ρω­μένη σε δύο μεγά­λους δημιουρ­γούς της παγκό­σμιας λογο­τε­χνίας που «έφυ­γαν» την ίδια ημέρα από τη ζωή (23 Απρι­λίου 1616), τους Μιγκέλ ντε Θερ­βά­ντες και Ουί­λιαμ Σαίξ­πηρ.

Με την ευκαι­ρία συμπλή­ρω­σης των 400 χρό­νων από την ημέρα αυτή, η Ένωση Ελλη­νι­κού Βιβλίου, με τη συνερ­γα­σία της Εται­ρείας Συγγραφέων και του Ελλη­νι­κού Τμή­μα­τος της ΙΒΒΥ — Κύκλος του Ελλη­νι­κού Παι­δι­κού Βιβλίου, καθιε­ρώ­νει φέτος και στην Ελλάδα την 23η Απρι­λίου ως Ημέρα Βιβλίου.

βιβλίο

Με κεντρικό μήνυμα «δια­βάζω & αλλάζω», ξεκι­νώ­ντας από την Παγκό­σμια Ημέρα Παι­δι­κού Βιβλίου (2 Απρι­λίου) και με κορύ­φωση την Παγκό­σμια Ημέρα Βιβλίου, οργανώνονται εκδη­λώ­σεις όλο τον Απρί­λιο για το βιβλίο και την προ­ώ­θηση της ανά­γνω­σης. Σκοπός είναι  να δημιουρ­γη­θούν νέοι αναγνωστες , αλλά και να κινη­το­ποι­η­θούν και οι παλιοί ώστε  όλοι μαζί να οδη­γη­θούν στα βιβλιο­πω­λεία και στις βιβλιο­θή­κες όπου ζει και ανα­πνέει το βιβλίο.

Φιλο­δο­ξία των διοργανωτών είναι αυτός ο εορ­τα­σμός να καθιε­ρω­θεί και να απο­τε­λέ­σει εφαλ­τή­ριο για νέες ενέρ­γειες και ευκαι­ρίες ανά­δει­ξης της ανά­γνω­σης, να λει­τουρ­γή­σει ως ένα μονα­δικό όχημα μάθη­σης, ψυχα­γω­γίας και προ­σω­πι­κής προ­ό­δου, μέσα από το οποίο θα προ­ω­θη­θεί η τόσο ανα­γκαία υπό­θεση της παι­δείας και του πολι­τι­σμού, που παρα­γνω­ρί­ζο­νται στις μέρες μας όσο ποτέ άλλοτε.

Στην ιστοσελίδα greekbookday.gr θα ανα­κοι­νώ­νο­νται οι εκδη­λώ­σεις της Εται­ρείας Συγ­γρα­φέων, των εκδο­τών, των βιβλιο­πω­λείων και των βιβλιο­θη­κών που συμ­με­τέ­χουν στην ενέρ­γεια αυτή, οι οποίες θα προ­βάλ­λο­νται, επι­πλέον, σε όλα τα έντυπα και ηλε­κτρο­νικά μέσα, καθώς και στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης των συμ­με­τε­χό­ντων αλλά και των χορη­γών επι­κοι­νω­νίας που θα συμπα­ρα­τα­χθούν μαζί τους. Μπορείτε να βρίσκετε τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις εδώ  αλλά και να δημιουργήσετε και να καταχωρήσετε κάποια νέα εκδήλωση εδώ 

Ενδιαφέροντα σεμινάρια και μαθήματα